Zum Anfang    Art & Language & Luhmann No.2: Text   weiter (Abb. 2)  weiter (Abb. 3)

IV/Abb. 1: Ian Burn: Altered Photographs, 1968, vier Blätter, Offset auf Karton, Auflage: 25, Exemplar 5/25, Sammlung Paul Maenz, Neues Museum Weimar, Abb. aus: Dickel, Hans: Die Sammlung Paul Maenz. Neues Museum Weimar. Ostfildern-Ruit 1998, S.50